Colofon de Slalom Soft

 Logo Vlaams Fonds voor de Letteren


Met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

© 2009 Meulenhoff|Manteau en Paul Bogaert

Eerste druk augustus 2009
Tweede druk december 2009
Derde druk februari 2010

www.paulbogaert.be 

[De Bezige Bij Antwerpen, voorheen:] Meulenhoff|Manteau

Boekverzorging: Herman Houbrechts

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 978 90 8542 193 1
NUR 306
D/2009/0034/244