Colofon AUB

TOESPRAAK is een licht gewijzigde versie van het gedicht in de bibliofiele uitgave TOESPRAAK (DRUKsel, Gent, 1998). Eerdere versies van de gedichten Wat een menu… (3), Ook dat nog… (4), De spons… (25) en De beste plaats… (27) verschenen bibliofiel, samen met gedichten van Tsead Bruinja, in de vierde uitgave van 117-234 (Middelburg, 2004).

Logo Vlaams Fonds voor de Letteren

Met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren (B) en de Stichting Fonds voor de Letteren (NL).

© 2006 Meulenhoff|Manteau en Paul Bogaert
Eerste druk maart 2006
Tweede druk juli 2006

Meulenhoff|Manteau
Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen
Herengracht 507, NL-1017 BV Amsterdam
www.manteau.be
www.meulenhoff.nl 

Boekverzorging: Dooreman & Houbrechts.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 90 8542 051 2
NUR 306
D/2006/0034/42